!! Vrijdag 12 en zaterdag 13 juli zijn we uitzonderlijk gesloten !!

Algemene voorwaarden Hifimaniacs.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

§ 1. De website HifiManiacs.be is eigendom van en wordt beheerd door Tryphon Consulting met maatschappelijke zetel gevestigd te Billingenstraat 79, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0888691135.
§ 2. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tussen HifiManiacs.be, eigendom van Tryphon Consulting BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Billingenstraat 79, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer  0888691135 (hierna: “HifiManiacs”) en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Klant”). 
§ 3. Elke bestelling wordt aanzien geldt als aanvaarding door de Klant van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden uitgaande van de Klant.
§ 4. HifiManiacs heeft het recht de Webshop en al zijn bestanddelen op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 2 Aanbod

§ 1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HifiManiacs niet. HifiManiacs is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HifiManiacs is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

§ 2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

§ 3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HifiManiacs. HifiManiacs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 3 De verkoopovereenkomst

§ 1. De verkoopovereenkomst kan uitsluitend betrekking hebben op de artikelen die worden aangeboden op de webshop van HifiManiacs (hierna: ”Webshop”) op de datum waarop de bestelling geplaatst werd.
§ 2. De verkoopovereenkomst komt daadwerkelijk tot stand op het ogenblik van het verstrijken van de bedenk- en verzakingstermijn zoals bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 

§ 3. Het tijdstip voor de bevestiging van de bestelling door de Klant wordt vastgesteld op basis van de systeemdatum geregistreerd op de infrastructuur van HifiManiacs. De bestelling en de bevestigingsmail worden alleszins geacht te zijn ontvangen op het ogenblik dat zij toegankelijk zijn voor de geadresseerde.
§ 4. HifiManiacs verbindt er zich toe zo spoedig mogelijk een elektronische bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling te verzenden aan de Klant. Deze bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling bevat een samenvatting van de bestelling en een link naar deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Prijs, belasting en verpakkings- en verzendingskosten

§ 1. De prijzen op de Webshop zijn aangegeven in EURO (€), inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), maar exclusief verpakkings- en verzendingskosten. Enkel indien het totaal van de bestelling minder bedraagt dan € 50,00 kunnen er verzendkosten aangerekend worden. De verpakkings- en verzendingskosten worden in dat geval tijdens het bestellen automatisch berekend en toegevoegd aan het totaal te betalen bedrag, en zijn uitsluitend ten laste van de Klant.
§ 2. De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website en de Webshop is aangegeven.
§ 3. Bij leveringen buiten België zijn alle eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de daaraan verbonden wettelijk opgelegde formaliteiten volledig ten laste van de Koper. HifiManiacs kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de niet-naleving van wettelijke bepalingen in het land van bestemming die verbonden zijn aan leveringen buiten België.
§ 4. Het ontstaan en de uitvoering van de verbintenissen van Partijen worden rechtens geacht te geschieden op de maatschappelijke zetel van HifiManiacs. Derhalve is ook de verplichting tot betaling van de verkoopprijs door de Klant een voor de Klant draagbare verbintenis (“draagschuld”), die derhalve wordt geacht te zijn ontstaan en moet worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van HifiManiacs.

Artikel 5 Betaling

§ 1. De betaling van de prijs dient te geschieden op het ogenblik van de bestelling, en dus voorafgaandelijk aan de levering via de betalingsmogelijkheden zoals aangeboden op de Webshop.
§ 2. In geval de Klant opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het door de Klant verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat HifiManiacs de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening.
§ 3.Indien de Klant in gebreke blijft binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Het eventuele betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort door HifiManiacs aan de Verkoper.
§ 4. HifiManiacs heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de Klant of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

§ 1. Tot op het ogenblik van volledige betaling door de Klant, blijven de aan de Klant geleverde goederen alleszins eigendom van HifiManiacs.

Artikel 7 Transport en levering

§ 1. Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een overzicht van de bestelling meegestuurd.
§ 2. Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Klant.
§ 3. HifiManiacs zal altijd zelf een vervoerder selecteren voor de levering van de door de Klant aangekochte goederen.
§ 4. De Klant is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en / of beschadigd zijn, is de Klant ertoe gehouden zulks op het ogenblik van de in ontvangstneming te melden aan de vervoersonderneming en zulks te vermelden op de verzendnota.
§ 5. HifiManiacs is ertoe gehouden de bestelling uit te voeren en aldus de bestelde goederen te leveren binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling bij HifiManics heeft geplaatst, tenzij specifiek anders gemeld en afgesproken met de Klant.
§ 6. HifiManiacs is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering alsook voor de gevolgen daarvan die te wijten zouden zijn aan een fout van de vervoersonderneming of aan een fout van de toeleveranciers en fabrikanten.

Artikel 8 Garantie, diensten na verkoop en klachten

§ 1. De Klant is ertoe gehouden HifiManiacs te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via info@hifimaniacs.be en te voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Klant. HifiManiacs verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.
§ 2. De Klant kan zijn klachten eveneens richten aan de maatschappelijke zetel van HifiManiacs, te Billingenstraat 79, 3500 Hasselt.
§ 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn aangekochte goederen te registreren op de website van de fabrikant, teneinde te kunnen genieten van de garantieregeling voorzien door de fabrikant indien deze ruimer is dan wat voorzien is in de Belgische wetgeving.

Artikel 9 Beschikbaarheid van de goederen en voorraad

§ 1. De goederen worden door HifiManiacs slechts aangeboden op de Webshop zolang de producten verkrijgbaar zijn bij de fabrikant.
§ 2. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Klant aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn bij de fabrikant, verbindt HifiManiacs zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Klant hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Klant, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Klant verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan HifiManiacs over te maken, zodat HifiManiacs de door de Klant in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de Koper aan de Klant kan terugstorten. HifiManiacs kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Klant zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan HifiManiacs over te maken.
§ 3. De Klant doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

Artikel 10 Bedenktijd en verzakingsrecht: voorwaarden en gevolgen

§ 1. De Klant heeft het recht aan HifiManiacs mee te delen dat hij afziet van de bestelling en de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderwerkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.
§ 2. De Klant heeft derhalve veertien (14) kalenderdagen bedenktijd om aan de bestelling bij eenvoudige verklaring (per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan info@hifimaniacs.be) te verzaken. De veertien (14) kalenderdagen bedenktijd neemt een aanvang op de datum van levering van de goederen bij de Klant.
§ 3. Indien de Klant het verzakingsrecht zoals bepaald in deze algemene voorwaarden uitoefent, is hij ertoe gehouden de geleverde goederen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen terug te zenden aan het hierna volgende adres, in perfecte en weder-verkoopbare staat, in de originele verpakking en vergezeld van de originele etiketten en labels :

HifiManiacs 
Tryphon Consulting BVBA
Billingenstraat 79
3500 Hasselt


§ 4. Ingeval de goederen niet voldoen aan de criteria zoals opgenomen in art 10 § 3, is HifiManiacs niet verplicht de goederen terug te nemen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen HifiManiacs en de Klant.

§ 5. Bij uitoefening van het verzakingsrecht door de Klant zijn Partijen ertoe gehouden om alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven aan de andere Partij. HifiManiacs verbindt er zich toe de door de Klant betaalde bedragen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na het verzakingsbericht vanwege de Klant aan de Klant terug te storten. HifiManiacs kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Klant zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan HifiManiacs over te maken. HifiManiacs is er in voorkomend geval enkel toe gehouden de prijs van de aangekochte goederen terug te betalen, met uitsluiting van de verzendingskosten. 

§ 6. Het terugzenden van de goederen gebeurt op kosten en risico van de Klant.
§ 7. Tijdens de verzakingsperiode van veertien (14) kalenderdagen is de Klant uitsluitend gerechtigd de geleverde goederen ter controle te gebruiken. Voor het geval de goederen tijdens de verzakingsperiode uitvoeriger worden gebruikt dan voor de controle ervan noodzakelijk is en voor zover de kwaliteit van de goederen daardoor wordt geschaad, is HifiManiacs gerechtigd hiervoor schadevergoeding te vorderen van de Klant.

Artikel 11 Schadebeding

§ 1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

§ 1. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is HifiManiacs niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

Artikel 13 Overmacht

§ 1. In geval van overmacht in haren hoofde is HifiManiacs bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
§ 2. Onder overmacht in de zin van deze bepaling worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van HifiManiacs en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval fouten van, vertragingen bij, prijsverhoringen door of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.
§ 3. HifiManiacs verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te vermijden.
§ 4. Voor het geval de omstandigheden van overmacht of de gevolgen ervan langer dan drie (3) maanden blijven aanslepen en behoudens andere specifieke afspraken met de Klant, neemt de via de Webshop afgesloten bestelling van rechtswege en zonder kennisgeving een einde. In voorkomend geval verbindt HifiManiacs zich ertoe eventueel ontvangen gelden vanwege de Klant zo spoedig mogelijk aan de Klant terug te storten.

Artikel 14 Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

§ 1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens 

1.1. HifiManiacs draagt zorg voor de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van elke gebruiker van de website.
1.2. De persoonsgegevens die HifiManiacs verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan uitsluitend geraadpleegd worden door HifiManiacs.
1.3. HifiManiacs geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.
§ 2. Doel van verwerking
2.1. HifiManiacs verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden, de gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om de gebruiker toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen van HifiManiacs. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende verklaring, verleent de gebruiker aan HifiManiacs het recht om hiertoe informatie en direct marketingmails toe te sturen aan de gebruiker.
2.2. Indien de gebruiker de in paragraaf 1 vermelde informatie niet langer wenst te ontvangen, kan de gebruiker zulks per e-mail aan info@hifimaniacs.be of per brief melden aan HifiManiacs. In de informatiemails die HifiManiacs de gebruiker toestuurt, zal telkens een rubriek of een hyperlink worden opgenomen via de welke de gebruiker zijn inschrijving voor deze informatiemails kan annuleren.
§ 3. Toelating voor verwerking
3.1. Doordat de gebruiker aan HifiManiacs zijn / haar persoonsgegevens verstrekt, geeft de gebruiker HifiManiacs uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
§ 4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
4.1. De gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens die HifiManiacs over de gebruiker geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan de gebruiker op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van HifiManiacs verwijderd worden. De gebruiker kan zich daarvoor wenden tot HifiManiacs.

Artikel 15 Gebruik van cookies

§ 1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de Klant zijn computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de Klant zijn computer of zijn mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

§ 2. Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

§ 3. De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). 

§ 4. Door gebruik te maken van onze website, gaat de Klant akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§ 1. Het gebruik van de website, deze gebruiksvoorwaarden alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen HifiManiacs en de gebruiker en tussen HifiManiacs en derden, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
§ 2. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de website alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt. 

Artikel 17 Varia

§ 1. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der clausules van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid, geldigheid, afdwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden en van de via de Webshop afgesloten verkoopovereenkomst niet aan. 
§ 2. Het gebruik van de Webshop alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen HifiManiacs en de Koper en tussen HifiManiacs en derden, inclusief de geplaatste bestelling of de afgesloten verkoopovereenkomst, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
§ 3. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de Webshop alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en de via de Webshop geplaatste bestelling en afgesloten overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, doch kunnen naar keuze van HifiManiacs ook voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant worden gebracht.